Polityka ochrony danych osobowych

Project II Nauczanie Języków Obcych Bogusława Siewierska-Klyta

Grupa Edukacyjna Project sp. z o. o.

25 maja 2018 r. to początek obowiązywania unijnego Rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej, RODO).

Ochrona danych jest kwestią zaufania, a zaufanie Klientów jest dla nas bardzo ważne.

Project–School.pl Project–Travel.pl zapewniamy adekwatny poziom zabezpieczenia i zgodne z prawem przetwarzanie wszelkich danych – również osobowych.

Poniższe oświadczenie o ochronie danych informuje o tym, jakie dane są przetwarzane oraz które z tych danych w  jaki sposób są przetwarzane, a także do kogo należy się zwrócić w sprawach z tym związanych.

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Bogusława Siewierska – Klyta, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Project II Nauczanie Języków Obcych Bogusława Siewierska – Klyta, ul. Jagiellońska 27/2, 40-035 Katowice, NIP: 9541285289.

 

 1. Współadministratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem który również ustala cele i sposoby przetwarzania Państwa danych osobowych jest Grupa Edukacyjna Project Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, KRS: 0000497857, dzieje się tak dlatego, że jest ona powiązany kapitałowo, organizacyjnie i osobowo z Administratorem.

 

 1. Administrator i Współadministrator, z uwagi na zawarcie porozumienia w przedmiocie współadministrowania danymi osobowymi wyznaczyli punkt kontaktowy, z którym można się skontaktować we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych zarówno przez Administratora, jak i Współadministratora, tj. pod adresem e-mail: kontakt@project-travel.pl, telefonicznie: +48 665 123 850 / 32 781 84 56 lub osobiście w siedzibie Administratora i Współadministratora w Katowicach, przy ul. Jagiellońskiej 27/2.

 

 1. Zakres przetwarzanych danych osobowych

 

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z naszych usług, w pierwszej kolejności koniecznym jest uzyskanie przez nas następujących danych osobowych: imię, nazwisko, data urodzenia, poziom znajomości języka obcego, a w przypadku wyjazdu językowego lub edukacji zagranicznej – interesujący Państwa kraj. W przypadku edukacji zagranicznej wymagamy także informacji nt. dotychczasowych wyników w nauce, w postaci średniej ocen za ostatnie lata nauki.

Jeżeli wyrażą Państwo chęć, abyśmy kontaktowali się z Państwem drogą elektroniczną lub za pomocą sieci telefonicznej, będziemy przetwarzać również Państwa numer telefonu oraz adres e-mail, ale te dane nie są niezbędne do zawarcia z Państwem umowy o świadczenie usług.

 

 

 

 1. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
 • zaprezentowaniu w odpowiedzi na Państwa zapytanie oferty na świadczone przez nas usługi oraz w celu zawarcia i wykonania umowy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (dalej RODO);

 

 • komunikacji, np. przypomnienia o zaplanowanych zajęciach w szkole językowej Project School, organizacji zajęć, w tym przesunięcia lub odwołania ich terminu w szkole językowej Project School, ustaleń bieżących dotyczących wyjazdu językowego czy też nauki za granicą tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO. Prawie uzasadnionym interesem w tym przypadku jest organizacja i zarządzanie świadczonymi usługami;

 

 • dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora w tym przypadku jest dochodzenie roszczeń i obrona naszych praw;

 

 • podatkowo- księgowych, bowiem jako przedsiębiorca jesteśmy zobowiązani do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz spoczywają na nas obowiązku podatkowe – wystawianie rachunków i faktur VAT za świadczone przez nas usługi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości;

 

 • zapewnienia bezpieczeństwa osób, mienia oraz zachowania tajemnicy informacji, poprzez stosowany monitoring wizyjny naszego obiektu, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

 

 • marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora i współadministratora, w tym w celach analitycznych, podstawą przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich usług oraz w zakresie utrwalonego wizerunku, dane te są przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody przez podmiot danych, a w przypadku dziecka poniżej 16. roku życia na podstawie zgody wyrażonej przez rodzica lub prawnego opiekuna.

 

 • realizacji newslettera, w przypadku, gdy zostawiłeś/aś nam do tego celu adres e-mail. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna zgoda, udzielona poprzez jednoznaczne działanie polegające na pozostawieniu adresu e-mail na formularzu newslettera i na podstawie zgody udzielonej w oparciu o ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

 • organizacja kampanii marketingowych w mediach społecznościowych oraz w Google, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie uzasadnionym interesem administratora jest pozyskiwanie nowych klientów.

 

 • przesłania wypełnionych przez Państwa dokumentów aplikacyjnych do wybranej przez Państwa szkoły językowej, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

 

 

 

 

 

 1. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być następujące podmioty:
 • upoważnieni pracownicy Administratora i Współadministratora;

 

 • usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla administratora danych, w szczególności podmioty takie jak dostawcy usług IT, biuro rachunkowe, agencje reklamowe, firmy realizujące usługi mailingowe, kancelarie prawne i audytorzy zewnętrzni oraz ich upoważnieni pracownicy – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zleconych usług;

 

 • podmioty współpracujące z Administratorem lub Współadministratorem, którym dane osobowe są udostępnianie na podstawie dobrowolnej zgody osoby, której dane dotyczą i w celach w niej wskazanych lub na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie istotnym interesem administratora jest świadczenie na rzecz Klientów jak najwyższej jakości usług (dotyczy to w szczególności wyjazdów językowych, nauki za granicą czy zlecania tłumaczeń przysięgłych firmom zewnętrznym w sytuacji braku dostępności u nas tłumacza przysięgłego). W takim przypadku każdorazowo zobowiązujemy podmiot, któremu udostępniamy dane osobowe do zachowania tych danych w poufności.

 

 

 1. W zakresie części świadczonych przez nas usług, w tym usługi pośrednictwa przy organizacji wyjazdów indywidualnych i grupowych na kursy językowe za granicą, świadczymy usługi jako podmiot przetwarzający dane osobowe, na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, zawartych ze szkołami językowi zlokalizowanymi w innych krajach, które są organizatorami kursu językowego. Tym samym w przypadku, gdy zapisują się Państwo, za naszym pośrednictwem na zagraniczny kurs językowy, prosimy Państwa o wypełnienie kwestionariuszy udostępnionych nam przez szkoły językowe, za pośrednictwem których podają Państwo między innymi następujące dane osobowe: imię, nazwisko, data urodzenia, adres korespondencyjny, numer telefonu kontaktowego, dane paszportowe, w tym numer i data ważności, informacje o alergiach i chorobach (w sytuacji gdy uczestnikiem wyjazdu na zagraniczny kurs językowy jest małoletni), dane te są przez nas przekazywane bezpośrednio do wybranej zagranicznej szkoły językowej i po zakończenia trwania programu językowego są z naszych zasobów usuwane.

 

 1. Pozyskanie danych od innych podmiotów, niż osoba, której dane dotyczą

 

W przypadku gdy pośredniczymy i koordynujemy przygotowanie do wyjazdu językowo – edukacyjnego dla szkół, Państwa dane osobowe oraz dane osobowe małoletnich uczestników wyjazdu językowo – edukacyjnego zostaną nam przekazane przez Szkołę, do której uczęszczają Państwa dzieci, wyłącznie w celu realizacji umowy ze Szkołą oraz w celu ich przekazania do zagranicznej szkoły językowej będącej organizatorem wyjazdu. W takim przypadku przetwarzamy Państwa dane osobowe lub dane osobowe Państwa dzieci jako podmiot przetwarzający (procesor) lub dane te są nam udostępniane na podstawie wyrażonej przez Państwa dobrowolnej zgody.

 

 1. Okres przetwarzania Państwa danych osobowych

 

 • Państwa dane będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy o świadczenie usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy przez okres 5 lat na podstawie ustawy o rachunkowości;

 

 • Państwa dane przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego, będą przetwarzane do momentu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tych celach;

 

 • Jeżeli przetwarzamy Państwa dane na podstawie dobrowolnej zgody, Państwa dane będą przetwarzane do momentu wycofania udzielonej zgody;

 

 • Jeżeli udzielili nam Państwo zgodę na udostępnianie danych osobowych do innych podmiotów, w celu ich dalszego przetwarzania przez te podmioty, dane będą udostępniane do momentu wycofania udzielonej zgody na udostępnienie danych.

 

 1. Obowiązek podania danych osobowych

 

Podanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą jest dobrowolne, jednakże odmowa podania następujących danych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy.

 

Również ze względów rachunkowych czy podatkowych posiadamy obowiązek prawny przetwarzania Państwa danych, brak ich podania może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury czy imiennego rachunku na Państwa rzecz.

 

Jeżeli podają nam Państwo swój numer telefonu czy adres e-mail, odbywa się to na zasadzie dobrowolności – ich niepodanie nie będzie skutkowało odmową zawarcia umowy, lecz w takim przypadku nie otrzymają Państwo od nas informacji w przypadku odwołania lub przesunięcia terminu zajęć.

 

 1. Państwa prawa w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych

 

 • posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym otrzymania ich bezpłatnej kopii;
 • posiadają Państwo prawo do sprostowania swoich danych osobowych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, z tym zastrzeżeniem, że jej cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu a zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano przed jej cofnięciem;
 • posiadają Państwo prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy uznają Państwo, ze dane osobowe są przetwarzane w sposób niezgodny z przepisami o ochronie danych osobowych.